Oturum Aç

Genel Bilgiler

Amaçlar

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün iki temel amacı bulunmaktadır.

  • Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.

  • Eğitim amaçları: Bölümün eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.

Kimler kayıt yaptırabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına, yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir.

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açıköğretim Programları arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için; Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa Programları Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları (BAP) için Avrupa’da yedi ülkede toplam on iki merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin Uzaktan Eğitim Programlarını başarı ile izleyip izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşıyan bir “Özel Yetenek” sınavıdır. Söz konusu seçme sınavı 140 ve üzeri puan alan adaylara 2011-2012 öğretim yılında tercih edilen programa kayıt hakkı sağlamaktadır. Bir sonraki öğretim yılında geçerli olamamaktadır.
BAP Seçme Sınavı çoktan seçmeli test türündedir. Sınav soruları sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel Bölüm olarak adlandırılan bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur. Sayısal Bölüm olarak adlandırılan bölüm ise adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorulardan oluşur. Test sorularının tümü sınavda adaylara tek bir soru kitapçığı halinde verilir ve adaylar bütün soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına kurşun kalem ile işaretlerler.
Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupadaki Uzaktan Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen, fakat BAP Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar da, Türkiye’de ÖSYM tarafından 2011-2012 öğretim yılı için yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavına (YGS) katılmışlar, bu sınavdan 140 veya daha üzerinde bir puan almışlarsa ve başvuru sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli bir oturma iznine sahipseler, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda bulunabilirler. 

Kontenjan

2011-2012 öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı için kontenjan sayısı 8000 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet sonrası

 Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar. Eğitim süresi 4 yıl olduğu için mezuniyet sonrası yatay ve dikey geçiş söz konusu değildir. Eğitim süresi 4 yıl olduğu için dikey geçiş söz konusu değildir. Öğrencilerin yatay geçiş yapabilme şartları başvuracakları üniversitelerin yönetmeliklerine bağlıdır.

İş olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Programı’ndan mezun olan öğrenciler, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

Staj, uygulama vb. faaliyetler

 Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir.

Program ile ilgili bağlantılar ve belgeler


Alanla ilgili kurumlar

Online ulaşılabilen makale merkezleri ve dergiler<


Kütüphaneler

Sunulan uzaktan öğretim ortamları

Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının bazı derslerini internete dayalı olarak yürütülen e-Öğrenme Portalı hizmetlerinden yararlanabilirler.

Genel Bilgiler